Regulamin korzystania z portalu EmiliAliston.com

Niniejszy regulamin jest skierowany do Użytkowników portalu EmiliAliston.com

§ 1.Definicje

Portal - strona internetowa zarządzana przez Właściciela dostępna w sieci pod adresem: https://emilialiston.com.

Użytkownik – osoba fizyczna, pełnoletnia (która ukończyła 18 lat), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (art. 11 KC),
a wskutek tego mogąca samodzielnie zawierać umowy, korzystając z płatnych i darmowych zasobów portalu.

Konsument - osoba fizyczna zawierajaca ze Sprzedawcą umowę w ramach Portalu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnościa gospodczarczą lub zawodową.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodczarczą pod nazwą EA.EuphoriA Danuta Zawadzka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7361628491, REGON: 526906963.

§ 2.Kontakt ze sklepem

Kontakt ze sklepem może zostać zrealizowany poprzez różne kanały komunikacyjne, tj:
- formularz elektroniczny dostępny na Portalu: https://emilialiston.com/kontakt
- adres email sprzedawcy: [email protected]
- poczta tradycyjna: EA.EuphoriA ul. Rynek 13, 48-120 Baborów

§ 3.Wymagania techniczne

Wymagane jest komputer klasy PC/MAC z standardowym oprogramowaniem i dostępem do szybkiego łącza internerowego (minimum 200 Mbps pobierania).

Wymagane jest posiadanie zainstalowanej i skonfigurowanej popularnej przeglądarki internetowej (Chrome / Brave / Firefox / Opera / Safari) z włączoną obsługą HTML5 oraz JavaScript.

§ 4.Postanowienia ogólne

Przeglądanie stron Portalu jest możliwe wyłącznie po złożeniu oświadczenia o ukończonym 18 roku życia przez Użytkownika.

Prezentowane na Portalu filmy są dostępne wyłącznie osobom wyrażającym zgodę na ich przeglądanie.

Kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie tych filmów bez zgody właścicieli jest nielegalne i podlega karze.

Jeśli chcesz obejrzeć lub pobrać te filmy, musisz zapłacić odpowiednią opłatę lub uzyskać licencję.
W przeciwnym razie naruszasz prawo i narażasz się na konsekwencje prawne. Szanuj prawa autorskie i nie kradnij cudzej własności intelektualnej.

§ 5.Realizacja umowy

Za pośrednictwem swojego unikatowego konta w Portalu, ma dostęp do zakupionych lub wypożyczonych treści w Portalu

§ 6.Odstąpienie od umowy

Użytkownikowi będącemu Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zawartej na odległość, o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na podany w formularzu adres email - lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem https://emialiston.com/kontakt (w tytule rezygnacja)

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Portal o utracie prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta Dz. U. dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

Usunięcie przez Portal, na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym jest równoważne z usunięciem konta tego Użytkownika i powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Właściciela staje się technicznie niemożliwe.

Użytkownik może kierować do Administratora Portalu wszelkie pytania oraz zgłoszenia błędów poprzez formularz kontaktowy https://emialiston.com/kontakt